Skip to main content

מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים

ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:

דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל על יעמדו על סך של 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם מכל אדם בהזמנה.
על פי חוק הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, מהמועד שבו אמור היה להינתן השרות.

לגביי ביטול הנובע מפגם בנכס או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השרות, לבין הפרטים שנמסרו אז יחול סעיף 14(ה)(א) לחוק הגנת הצרכן:

(א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק 
(1)  יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם; 

רשאי לקוח לבטל עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות: בע"פ - בטלפון 03-7159999 או בהודעה בע"פ במקום העסק או בפקס 03-7152626 או באי מייל office@netravel.co.il או בדואר רשום : לכתובתנו ראול וולנברג 6 רמת החייל ת"א קומה 4 (לידיי) נטרוול או באמצעות טופס ביטול עסקה באתרכאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך מאתר התיירות www.netravel.co.il המופעל על ידי חברת מרקט פלייס (החברה)  מערכות בע"מ ( ח.פ 513076356 ), החברה תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק ובתקנות.
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
בכל מקרה תהא החברה רשאית לבטל עסקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת

במידה ולא בוצע ביטול על פי חוק הגנת הצרכן , אזי על נופשונים וחבילות ליעדי אירופה יחולו דמי ביטול כמפורט להלן: 

  • על נופשונים וחבילות ליעדי אירופה יחולו דמי ביטול כמפורט:
    עד 21 ימים 25% לנוסע, בין 20 ל 14 ימים 50% לנוסע, בין 13 ל 8 ימים 80% לנוסע ופחות מ 7 ימים יחולו דמי ביטול מלאים.
  • בכל מקום שבו נרשם ימים המדובר על ימים שאינם ימי מנוחה ולפני מועד מתן השרות.

     

ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (תיקון מס' 47) תשע"ו-2016
 

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"אזרח ותיק" – מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה;

"עסקת מכר מרחוק" – כהגדרתה בסעיף 14ג(ו);

"תעודת זכאות כעולה" – תעודה שמנפיק משרד העלייה והקליטה למי שנמצא זכאי לסיוע כעולה על פי נוהלי המשרד.

(ב) בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום     מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר.

(ג)   בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

(ד)  ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה ברוכלות לפי סעיף קטן (ב) או עסקת מכר מרחוק לפי סעיף קטן (ג), רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:
 

תנאים כלליים/ביטולים - חבילות ספורט/הופעות ופסטיבלים 

»  תשלום מלא לפני היציאה

»  פרטי ושעת הטיסות עשויים להשתנות. הטיסות מבוצעות ע"י המובילים בהתאם לתנאי המוביל ובאחריותו, לרבות עיכובים וביטולים ע"פ כל דין.

»  פרטי המלון הסופיים יקבעו ע"י ספק שירותי הקרקע וימסרו בהמשך.

»  קיום החבילה מותנה באישורים מחברת התעופה ובמספר הנרשמים.

»  דמי ביטול: 75% ברגע החתימה.

»  דמי ביטול מלאים חודש לפני היציאה.

»   מחיר הכרטיס הנמסר ללקוח ע"י "החברה" גבוה מהמחיר הנקוב על גבי הכרטיס לאירוע.

»   בעצם ביצוע ההזמנה מאשר ומסכים הלקוח להבדלים הקיימים בין מחירי הכרטיסים הנמסרים ללקוח ע"י "החברה" לאלו הנקובים על גבי הכרטיסים.

»   כל השירותים המפורסמים ע"י "החברה" הנם על בסיס הצעה בלבד ואינם מהווים אישור לזמינותם (הכל ע"ב REQUEST). אישור סופי ע"י "החברה" יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.

»   סכום החיוב בגין ההזמנה, יהיה בהתאם למחיר המפורט שנמסר ע"י החברה במועד ובזמן ביצוע ההזמנה (להלן "סכום החיוב").

»   בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח ב-100% מעלות השירותים אותם הזמין הלקוח באמצעות מגוון אפשרויות התשלום המוצעות "בהחברה".

»   הזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר קבלת אישור על תשלום מלא עבור השירותים הניתנים ע"י "החברה" מחד, וקבלת הלקוח את אישורה של החברה על ההזמנה מאידך.

»   כל עוד לא אושרה ההזמנה ללקוח, שמורה ל"החברה" הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.

»  במידה ובוצע שנוי במחיר כרטיס/חבילה/שירות ע"י "החברה", מכל סיבה שהיא, כך שהמחיר החדש המפורסם נמוך מן המחיר הישן שחויב בעת ההזמנה, לא תינתן אפשרות לבטל את ההזמנה או לקבל החזר כספי על ההפרש.

»  במידה והלקוח לא קיבל את אישור "החברה" על ההזמנה, ל"החברה" שמורה הזכות לבטל את ההזמנה.

»  כל ההזמנות שבוצעו ע"י הלקוח, הן סופיות.

»  לא ניתן לבצע שינוי או ביטול לאחר אישור ההזמנה.

»  לאחר אישור ההזמנה לא יינתן ללקוח החזר כספי.

»  לא יינתן החזר כספי על סירוב לקוח לקבלת השירותים שהזמין, מכל סיבה שהיא.

»  במידה ולא יהיה באפשרות החברה לספק את הכרטיסים להופעה, החברה תיידע את הלקוחות ותזכה אותם במלוא הסכום בו רכשו את הכרטיסים.

»  במקרה של שינוי, דחייה, ביטול או  הפסקה של האירוע, המדיניות בהתאם לכללי המארגנים של האירוע ובאחריותם.

החברה מוכרת כרטיסים לאירועים רבים ומשתדלת ככל יכולתה לברר את פרטי האירוע לאשורם ולהעבירם ללקוחות. מאחר ומועד אירועים מסוימים משתנה לאחר העברת האינפורמציה ללקוחות, גם בהתראה קצרה ובסמוך למועד האירוע, אחריות הבירור על מועד האירוע, גם ובעיקר לאחר קבלת הכרטיס, מוטלת על הלקוח. על הלקוח לקחת בחשבון פרט חשוב זה, לעקוב אחר הפרסומים של מועדי האירוע ולפעול ככל יכולתו לוודא את מועד תחילת האירוע, גם בהיותו בחו"ל. החברה לא תהיה אחראית אם הלקוח החמיץ אירוע עקב שינוי זה.

בכל מקרה חובת הלקוח ואחריותו המלאה להתעדכן בשינויים הצפויים, באמצעות העיתונות הכתובה או האלקטרונית, טלוויזיה, רדיו או בבית המלון בו הוא שוהה.

צד שלישי

בכל האירועים, החבילות והשירותים ש"החברה" מספקת ואשר בהם מעורבות חברות תיירות אחרות/חברות תעופה/מלונות או בתי אירוח/חברות הסעות/ספורטאים, ארגוני ספורט וקבוצות/חברות מוזיקה,

ספקי כרטיסים, אמרגנים ואומנים/חברות תיאטרון/חברות שילוח (להלן "צד שלישי"), "החברה" פועלת כסוכן מתווך בלבד.

"החברה" אינה אחראית על שום פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים ע"י צד שלישי.

בהסכמת הלקוח לרכוש כרטיסים/חבילות/שירותים המסופקים ע"י צד שלישי, דרך "החברה", הוא מסכים להיות כפוף באופן אוטומטי לכל התנאים והמגבלות המפורטים ע"י הצד השלישי.

בחבילות הכוללות טיסות, לא תהיה אחראית "החברה" לאיחור או נזק שיגרם ללקוח כתוצאה משינויים בלוח הטיסות או שינויים אחרים הנגרמים ע"י חברות התעופה או כל צד שלישי אחר.

בחבילות הכוללות בתי מלון או דירות מושכרות רשאית חברת "החברה" לשנות את המלון או הדירות המושכרות המופיעות בחבילה גם לאחר ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, תוך החלפת המלון או הדירה המושכרת במלון או דירה מושכרת ברמה דומה.

הלקוח מסכים כי בכל מקרה של תביעה נגד החברה בגין החבילה שרכש ו/או כנגד צד שלישי, מוגבלת התביעה לשירותים ולסכומי החיוב כפי שפורטו ללקוח בעת ההזמנה.

מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה יהיה הלקוח רשאי לתבוע רק את הנזקים הכספיים הישירים שנגרמו לו, עד גובה סכום החבילה שרכש, ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין כל נזק עקיף ו/או נזק לא ממנוי ו/או עגמת נפש מכל מין וסוג.

בכל מקרה של נזק, שינוי או ביטול ע"י צד שלישי לא יוחזר החזר כספי ללקוח.

הלקוח מסכים ומאשר כי גם במקרים בהם תחליט "החברה" לבצע החזר כספי ללקוח, לא יעלה גובה ההחזר הכספי על סכום החיוב שבוצע במעמד ההזמנה ואושר על ידי החברה .

דרגת והכרטיסים ומיקומם

מפת האתר בו יערך האירוע,המחולקת לפי דרגות הכרטיסים (קטגוריות) לאירועים, תוצג ללקוח בעת ביצוע ההזמנה, ותהווה את האסמכתא היחידה והמקובלת לגבי חלוקת הקטגוריות באתר.

לפי האינפורמציה שתוצג יבחר הלקוח את הקטגוריה המבוקשת על ידו. כרטיסים ימכרו לפי קטגוריה בלבד ואין החברה יכולה להתחייב על מקום ישיבה ספציפי (מספר שורה או מושב).

כל מפה או מידע אחר לגבי דרגות הכרטיסים באירוע המדובר לא תהיה קבילה. לעיתים תכלול התחייבות החברה ללקוח רק הגדרת מיקום "לאורך מגרש" או "מאחורי שער"  - כפי שהיא מוגדרת באופן רשמי ע"י הקבוצה המארחת.

החברה וספקיה עושים מאמצים לספק ללקוחות את הכרטיסים בקטגוריות שהוזמנו אולם לעיתים אין הנ"ל מתאפשר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשדרג או להוריד בקטגוריה של הכרטיס.

במקרה של הורדה בקטגוריה יזוכה הלקוח בהפרש בין הקטגוריות כפי שפורסם ביום רכישת החבילה.

חלוקת כרטיסים

חלוקת הכרטיסים תתבצע עד למועד תחילת האירוע

הכרטיסים יחולקו בישראל או במקום האירוע בהתאם לתאריך הספקת הכרטיסים על ידי הספקים.

באחריות הלקוחות לדווח לחברת "החברה" על שינויים במועד הטיסות או במלונות או בכל כתובת אחרת בה ישהו במהלך הנסיעה וזאת לא יאוחר משבוע לפני מועד האירוע.

במידה והלקוח לא יעדכן את "החברה" על שינויים אלו – לא תוכל החברה להתחייב על הספקת הכרטיסים. לא יינתן החזר כספי ללקוחות אשר לא יעמדו בתנאים אלו.

השליח המחלק את הכרטיסים אינו קשור "החברה" ואינו בא כוח מטעם "החברה".  (כל הסבר מצד השליח על האירוע על אחריותו בלבד).

במידה וביום האירוע (ורק ביום האירוע) לא הגיעו עדיין כרטיסים לידי הלקוח, על הלקוח לפנות למשרדנו בפקס מס': 97237152626+ ובו פירוט הבעיה, או במייל office@netravel.co.il.

במצב של כל תקלה ,לא תהיה חברתנו אחראית במידה ולא יצרו קשר באחד מאמצעי קשר לחירום המפורטים בסעיף הקודם של מסמך זה.

כללי זהירות והמלצות

באירועי ספורט מומלץ להימנע מלבישת מדים או סמלים מזהים של אחת הקבוצות.

הצנע את זהותך הישראלית (למען ביטחונך האישי).

זכור כי רכישת כרטיסים ברחוב מסוכנת ומהווה עבירה פלילית בחלק מהמדינות. ברבים מהמקרים הכרטיסים מזויפים או גנובים.

חלק מהכרטיסים רגישים לחום שמש רטיבות וכו'. מרגע קבלתך את הכרטיס שמור עליו במקום בטוח וסגור וזכור כי הכרטיס אינו ניתן לשחזור ושווה כסף רב.

מרגע קבלת הכרטיס, מקבל עליו הלקוח אחריות מלאה על הכרטיס. אין אפשרות להנפיק כרטיס חלופי במקרה של אובדן או גניבה. החברה לא תהיה אחראית במקרה של גניבה, אובדן,

חבלה או כל סיבה אחרת אשר תגרום ללקוח להפסיד את האירוע.

רצוי להגיע לאירועים מוקדם ככל הניתן.

מומלץ להיעזר בפקיד הקבלה במלון לקבלת פרטים והדרכה על תחבורה וכיו"ב.

ביקש לקוח לבטל הזמנה שחוק הגנת הצרכן אינו חל עליה, אזי יחולו דמי הביטול כפי שמפורטים בטבלה שלהלן:

טבלת דמי ביטול לפי מוצר

השרות המוזמן

עד 21 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

בין 20-14 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

בין 8-13 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

פחות מ 7 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

נופשונים

 25% דמי ביטול לנוסע 

 50% דמי ביטול לנוסע

80%  דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

חבילות נופש ליעדי אירופה

25% דמי ביטול לנוסע 

50% דמי ביטול לנוסע

80% דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

טיסות שכר

25% דמי ביטול לנוסע

50% דמי ביטול לנוסע

80% דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

בתי מלון בחו"ל

בהתאם להוראות בית המלון המופיעות בעת ביצוע ההזמנה

100% דמי ביטול

טיולים מאורגנים

250 דולר USD לנוסע

400 דולרUSD  לנוסע

600 דולר USD לנוסע

100% דמי ביטול

חבילות ספורט והופעות בחו"ל

בהתאם להוראות הספק המקומי המשתנות מספק לספק ומאירוע לאירוע וכפי שמוצג בהמשך בסעיף תנאים כלליים "ספורט והופעות"

100% דמי ביטול

הפלגות ושייט

בהתאם להוראות חברת השיט, המשתנות מהפלגה להפלגה ומחברה לחברה וכפי שיופיע בטופס אישור ההזמנה שיועבר ללקוח בעת ביצוע ההזמנה או כפי שיופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה

100% דמי ביטול

 
 
Top