Skip to main content

מדיניות ביטולים

ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:

 • 7.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל עד 1.1.13 ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
  דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל על יעמדו על סך של 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם מכל אדם בהזמנה.
 • 7.2  בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, לפקס שבראש טופס זה , אי מייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך מ netravel. netravel תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.
  במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
  למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק ובתקנות.
  במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
  בכל מקרה תהא החברה רשאית לבטל עסקה:
  א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת
 • על נופשונים וחבילות ליעדי אירופה יחולו דמי ביטול כמפורט:
  עד 21 ימים 20% לנוסע, בין 20 ל 14 ימים 30% לנוסע, בין 13 ל 7 ימים 60% לנוסע ופחות מ 7 ימים יחולו דמי ביטול מלאים.
  בכל מקום שבו נרשם ימים המדובר על ימים שאינם ימי מנוחה ולפני מועד מתן השרות.
 • 7.3 תנאים כלליים/ביטולים - חבילות ספורט/הופעות ופסטיבלים
 
»  תשלום מלא לפני היציאה
 
»  פרטי ושעת הטיסות עשויים להשתנות. הטיסות מבוצעות ע"י המובילים בהתאם לתנאי המוביל ובאחריותו, לרבות עיכובים וביטולים ע"פ כל דין.
 
»  פרטי המלון הסופיים יקבעו ע"י ספק שירותי הקרקע וימסרו בהמשך.
 
»  קיום החבילה מותנה באישורים מחברת התעופה ובמספר הנרשמים.
 
»  דמי ביטול: 75% ברגע החתימה.
 
»  דמי ביטול מלאים חודש לפני היציאה.
 
»   מחיר הכרטיס הנמסר ללקוח ע"י "נטרוול" גבוה מהמחיר הנקוב על גבי הכרטיס לאירוע.
 
»   בעצם ביצוע ההזמנה מאשר ומסכים הלקוח להבדלים הקיימים בין מחירי הכרטיסים הנמסרים ללקוח ע"י "נטרוול" לאלו הנקובים על גבי הכרטיסים.
 
»   כל השירותים המפורסמים ע"י "נטרוול" הנם על בסיס הצעה בלבד ואינם מהווים אישור לזמינותם (הכל ע"ב REQUEST). אישור סופי ע"י "נטרוול" יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.
 
»   סכום החיוב בגין ההזמנה, יהיה בהתאם למחיר המפורט שנמסר ע"י נטרוול במועד ובזמן ביצוע ההזמנה (להלן "סכום החיוב").
 
»   בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח ב-100% מעלות השירותים אותם הזמין הלקוח באמצעות מגוון אפשרויות התשלום המוצעות "בנטרוול".
 
»   הזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר קבלת אישור על תשלום מלא עבור השירותים הניתנים ע"י "נטרוול" מחד, וקבלת הלקוח את אישורה של נטרוול על ההזמנה מאידך.
 
»   כל עוד לא אושרה ההזמנה ללקוח, שמורה ל"נטרוול" הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.
 
»  במידה ובוצע שנוי במחיר כרטיס/חבילה/שירות ע"י "נטרוול", מכל סיבה שהיא, כך שהמחיר החדש המפורסם נמוך מן המחיר הישן שחויב בעת ההזמנה, לא תינתן אפשרות לבטל את ההזמנה או לקבל החזר כספי על ההפרש.
 
»  במידה והלקוח לא קיבל את אישור "נטרוול" על ההזמנה, ל"נטרוול" שמורה הזכות לבטל את ההזמנה.
 
»  כל ההזמנות שבוצעו ע"י הלקוח, הן סופיות.
 
»  לא ניתן לבצע שינוי או ביטול לאחר אישור ההזמנה.
 
»  לאחר אישור ההזמנה לא יינתן ללקוח החזר כספי.
 
»  לא יינתן החזר כספי על סירוב לקוח לקבלת השירותים שהזמין, מכל סיבה שהיא.
 
»  במידה ולא יהיה באפשרות נטרוול לספק את הכרטיסים להופעה, נטרוול תיידע את הלקוחות ותזכה אותם במלוא הסכום בו רכשו את הכרטיסים.
 
»  במקרה של שינוי, דחייה, ביטול או  הפסקה של האירוע, המדיניות בהתאם לכללי המארגנים של האירוע ובאחריותם.
 
נטרוול מוכרת כרטיסים לאירועים רבים ומשתדלת ככל יכולתה לברר את פרטי האירוע לאשורם ולהעבירם ללקוחות. מאחר ומועד אירועים מסוימים משתנה לאחר העברת האינפורמציה ללקוחות, גם בהתראה קצרה ובסמוך למועד האירוע, אחריות הבירור על מועד האירוע, גם ובעיקר לאחר קבלת הכרטיס, מוטלת על הלקוח. על הלקוח לקחת בחשבון פרט חשוב זה, לעקוב אחר הפרסומים של מועדי האירוע ולפעול ככל יכולתו לוודא את מועד תחילת האירוע, גם בהיותו בחו"ל. נטרוול לא תהיה אחראית אם הלקוח החמיץ אירוע עקב שינוי זה.
בכל מקרה חובת הלקוח ואחריותו המלאה להתעדכן בשינויים הצפויים, באמצעות העיתונות הכתובה או האלקטרונית, טלוויזיה, רדיו או בבית המלון בו הוא שוהה.
צד שלישי
 
בכל האירועים, החבילות והשירותים ש"נטרוול" מספקת ואשר בהם מעורבות חברות תיירות אחרות/חברות תעופה/מלונות או בתי אירוח/חברות הסעות/ספורטאים, ארגוני ספורט וקבוצות/חברות מוזיקה,
ספקי כרטיסים, אמרגנים ואומנים/חברות תיאטרון/חברות שילוח (להלן "צד שלישי"), "נטרוול" פועלת כסוכן מתווך בלבד.
"נטרוול" אינה אחראית על שום פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים ע"י צד שלישי.
בהסכמת הלקוח לרכוש כרטיסים/חבילות/שירותים המסופקים ע"י צד שלישי, דרך "נטרוול", הוא מסכים להיות כפוף באופן אוטומטי לכל התנאים והמגבלות המפורטים ע"י הצד השלישי.
בחבילות הכוללות טיסות, לא תהיה אחראית "נטרוול" לאיחור או נזק שיגרם ללקוח כתוצאה משינויים בלוח הטיסות או שינויים אחרים הנגרמים ע"י חברות התעופה או כל צד שלישי אחר.
בחבילות הכוללות בתי מלון או דירות מושכרות רשאית חברת "נטרוול" לשנות את המלון או הדירות המושכרות המופיעות בחבילה גם לאחר ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, תוך החלפת המלון או הדירה המושכרת במלון או דירה מושכרת ברמה דומה.
הלקוח מסכים כי בכל מקרה של תביעה נגד נטרוול בגין החבילה שרכש ו/או כנגד צד שלישי, מוגבלת התביעה לשירותים ולסכומי החיוב כפי שפורטו ללקוח בעת ההזמנה.
מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה יהיה הלקוח רשאי לתבוע רק את הנזקים הכספיים הישירים שנגרמו לו, עד גובה סכום החבילה שרכש, ולא יהיה זכאי לפיצוי בגין כל נזק עקיף ו/או נזק לא ממנוי ו/או עגמת נפש מכל מין וסוג.
בכל מקרה של נזק, שינוי או ביטול ע"י צד שלישי לא יוחזר החזר כספי ללקוח.
הלקוח מסכים ומאשר כי גם במקרים בהם תחליט "נטרוול" לבצע החזר כספי ללקוח, לא יעלה גובה ההחזר הכספי על סכום החיוב שבוצע במעמד ההזמנה ואושר על ידי נטרוול .
דרגת והכרטיסים ומיקומם
מפת האתר בו יערך האירוע,המחולקת לפי דרגות הכרטיסים (קטגוריות) לאירועים, תוצג ללקוח בעת ביצוע ההזמנה, ותהווה את האסמכתא היחידה והמקובלת לגבי חלוקת הקטגוריות באתר.
לפי האינפורמציה שתוצג יבחר הלקוח את הקטגוריה המבוקשת על ידו. כרטיסים ימכרו לפי קטגוריה בלבד ואין נטרוול יכולה להתחייב על מקום ישיבה ספציפי (מספר שורה או מושב).
כל מפה או מידע אחר לגבי דרגות הכרטיסים באירוע המדובר לא תהיה קבילה. לעיתים תכלול התחייבות נטרוול ללקוח רק הגדרת מיקום "לאורך מגרש" או "מאחורי שער"  - כפי שהיא מוגדרת באופן רשמי ע"י הקבוצה המארחת.
נטרוול וספקיה עושים מאמצים לספק ללקוחות את הכרטיסים בקטגוריות שהוזמנו אולם לעיתים אין הנ"ל מתאפשר. נטרוול שומרת לעצמה את הזכות לשדרג או להוריד בקטגוריה של הכרטיס.
במקרה של הורדה בקטגוריה יזוכה הלקוח בהפרש בין הקטגוריות כפי שפורסם ביום רכישת החבילה.
חלוקת כרטיסים
חלוקת הכרטיסים תתבצע עד למועד תחילת האירוע
הכרטיסים יחולקו בישראל או במקום האירוע בהתאם לתאריך הספקת הכרטיסים על ידי הספקים.
באחריות הלקוחות לדווח לחברת "נטרוול" על שינויים במועד הטיסות או במלונות או בכל כתובת אחרת בה ישהו במהלך הנסיעה וזאת לא יאוחר משבוע לפני מועד האירוע.
במידה והלקוח לא יעדכן את "נטרוול" על שינויים אלו – לא תוכל נטרוול להתחייב על הספקת הכרטיסים. לא יינתן החזר כספי ללקוחות אשר לא יעמדו בתנאים אלו.
השליח המחלק את הכרטיסים אינו קשור "נטרוול" ואינו בא כוח מטעם "נטרוול".  (כל הסבר מצד השליח על האירוע על אחריותו בלבד).
במידה וביום האירוע (ורק ביום האירוע) לא הגיעו עדיין כרטיסים לידי הלקוח, על הלקוח לפנות למשרדנו בפקס מס': 97237152626+ ובו פירוט הבעיה, או במייל office@netravel.co.il.
במצב של כל תקלה ,לא תהיה חברתנו אחראית במידה ולא יצרו קשר באחד מאמצעי קשר לחירום המפורטים בסעיף הקודם של מסמך זה.
כללי זהירות והמלצות
 
באירועי ספורט מומלץ להימנע מלבישת מדים או סמלים מזהים של אחת הקבוצות.
הצנע את זהותך הישראלית (למען ביטחונך האישי).
זכור כי רכישת כרטיסים ברחוב מסוכנת ומהווה עבירה פלילית בחלק מהמדינות. ברבים מהמקרים הכרטיסים מזויפים או גנובים.
חלק מהכרטיסים רגישים לחום שמש רטיבות וכו'. מרגע קבלתך את הכרטיס שמור עליו במקום בטוח וסגור וזכור כי הכרטיס אינו ניתן לשחזור ושווה כסף רב.
מרגע קבלת הכרטיס, מקבל עליו הלקוח אחריות מלאה על הכרטיס. אין אפשרות להנפיק כרטיס חלופי במקרה של אובדן או גניבה. נטרוול לא תהיה אחראית במקרה של גניבה, אובדן,
חבלה או כל סיבה אחרת אשר תגרום ללקוח להפסיד את האירוע.
רצוי להגיע לאירועים מוקדם ככל הניתן.
מומלץ להיעזר בפקיד הקבלה במלון לקבלת פרטים והדרכה על תחבורה וכיו"ב.

ביקש לקוח לבטל הזמנה שחוק הגנת הצרכן אינו חל עליה, אזי יחולו דמי הביטול כפי שמפורטים בטבלה שלהלן:

טבלת דמי ביטול לפי מוצר

השרות המוזמן

עד 21 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

בין 20-14 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

בין 7-13 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

פחות מ 7 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

נופשונים

 20% דמי ביטול לנוסע 

 30% דמי ביטול לנוסע

60% דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

חבילות נופש ליעדי אירופה

20% דמי ביטול לנוסע 

30% דמי ביטול לנוסע

60% דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

טיסות שכר

20% דמי ביטול לנוסע

30% דמי ביטול לנוסע

60% דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

בתי מלון בחו"ל

בהתאם להוראות בית המלון המופיעות בעת ביצוע ההזמנה

100% דמי ביטול

טיולים מאורגנים

250 דולר USD לנוסע

400 דולר USD לנוסע

600 דולר USD לנוסע

100% דמי ביטול

חבילות ספורט והופעות בחו"ל

בהתאם להוראות הספק המקומי המשתנות מספק לספק ומאירוע לאירוע וכפי שמוצג בהמשך בסעיף תנאים כלליים "ספורט והופעות"

100% דמי ביטול

הפלגות ושייט

בהתאם להוראות חברת השיט, המשתנות מהפלגה להפלגה ומחברה לחברה וכפי שיופיע בטופס אישור ההזמנה שיועבר ללקוח בעת ביצוע ההזמנה או כפי שיופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה

100% דמי ביטול

 
 
 
Top