Skip to main content

מדיניות ביטולים

ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:

 • 7.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל עד 1.1.13 ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
  דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל על יעמדו על סך של 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם מכל אדם בהזמנה.
 • 7.2 בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות פקס, לפקס שבראש טופס זה , אי מייל או מכתב, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך מ netravel. netravel תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.
  במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
  למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק ובתקנות.
  במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
  בכל מקרה תהא החברה רשאית לבטל עסקה:
  א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת
 • על נופשונים וחבילות ליעדי אירופה יחולו דמי ביטול כמפורט:
  עד 21 ימים 35 דולר לנוסע, בין 20 ל 14 ימים 30% לנוסע, בין 13 ל 7 ימים 60% לנוסע ופחות מ 7 ימים יחולו דמי ביטול מלאים.
  בכל מקום שבו נרשם ימים המדובר על ימים שאינם ימי מנוחה ולפני מועד מתן השרות.

 

ביקש לקוח לבטל הזמנה שחוק הגנת הצרכן אינו חל עליה, אזי יחולו דמי הביטול כפי שמפורטים בטבלה שלהלן:

טבלת דמי ביטול לפי מוצר

השרות המוזמן

עד 21 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

בין 20-14 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

בין 7-13 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

פחות מ 7 ימים
שאינם ימי מנוחה
לפני מועד מתן השרות

נופשונים

35 דולר USD לנוסע

 30% דמי ביטול לנוסע

60% דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

חבילות נופש ליעדי אירופה

35 דולר USD לנוסע

30% דמי ביטול לנוסע

60% דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

טיסות שכר

35 דולר USD לנוסע

30% דמי ביטול לנוסע

60% דמי ביטול לנוסע

100% דמי ביטול

בתי מלון בחו"ל

בהתאם להוראות בית המלון המופיעות בעת ביצוע ההזמנה

100% דמי ביטול

טיולים מאורגנים

250 דולר USD לנוסע

400 דולר USD לנוסע

600 דולר USD לנוסע

100% דמי ביטול

חבילות ספורט והופעות בחו"ל

בהתאם להוראות הספק המקומי המשתנות מספק לספק ומאירוע לאירוע וכפי שיופיע בטופס אישור הזמנת שירותי תיירות שיועבר ללקוח.

100% דמי ביטול

הפלגות ושייט

בהתאם להוראות חברת השיט, המשתנות מהפלגה להפלגה ומחברה לחברה וכפי שיופיע בטופס אישור ההזמנה שיועבר ללקוח בעת ביצוע ההזמנה או כפי שיופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה

100% דמי ביטול

Top